Storitve

Storitve svetovalnega inženiringa družbe CSE invest d.o.o.


Vodenje projektov (Projektni management)
Vodenje projektov za doseganje poslovnih učinkov projektov:
• z vidika ciljev,
• z vidika procesov za doseganje ciljev,
• z vidika ravni, na katerih se ti procesi odvijajo

Izdelava in/ali vodenje in koordinacija izdelave predinvesticijske, investicijske, projektne, tehnične in ostale dokumentacije (Projektiranje)
• priprava celovite investicijske dokumentacije od začetnega dokumenta identifikacije projekta, preko predinvesticijske študije, investicijskega programa, do končnega poročila o ugotavljanju učinkov
• izdelava študij upravičenosti in ekonomskih presoj
• zdelava primerjalnih študij
• izdelava predštudij in študij upravičenosti
• organizacija izdelave vseh faz projektne dokumentacije (idejni, PGD,PZI, PZR)
• pridobitev strokovnih podlag s področij geološko – geomehanskih preiskav, geodetskih meritev, hidrologije, naravovarstvenih in okoljevarstvenih pogojev (PVO) Izvedba razpisov in izbor najugodnejšega ponudnika
• priprava razpisne dokumentacije za oddajo del
• organizacija postopkov naročil
• analiza pridobljenih ponudb in predlog izbora najugodnejšega izvajalca
• priprava dokumentacije za sklenitev pogodbe

Pridobivanje zemljišč

• vključuje vse aktivnosti, ki so potrebne za nakup oziroma prodajo zemljišč, ali za pridobitev služnosti zemljišča pri gradnji komunalne infrastrukture.

Pridobitev dovoljenj za posege v prostor in gradnjo

• izdelava in/ali vodenje in koordinacija priprave strokovnih podlag in raziskav za pripravo prostorske dokumentacije
• pridobitev in usklajevanje soglasij in pogojev za posege v prostor
• organizacija pridobivanja projektnih pogojev in soglasij
• organizacija pridobivanja dovoljenj Strokovni nadzor nad gradnjo objektov
• kontrola skladnosti izvajanja del s projektom
• kontrola vgradnje predpisanih materialov
• kontrola izpolnjevanja rokov
• obračunski nadzor (pregled gradbene knjige in potrjevanje obračunskih situacij izvajalcev)
• sodelovanje pri končnem obračunu in primopredaji objektov

Storitve izvajalskega inženiringa družbe CSE invest d.o.o.

Izvedba gradnje objektov ali njegovih delov, ki obsega:
• strokovni nadzor nad gradnjo
• izdelava, nakup in montaža naprav in opreme
• izročitev zgrajenega objekta v obratovanje
• usposobitev delavcev, ki so potrebni za uporabo in vzdrževanje objekta
• organizacija, vodenje in usklajevanje gradnje

Storitve svetovanja družbe CSE invest d.o.o.


• svetovanje na področju Project Managementa
• svetovanje na Controllinga
• svetovanje s področja revizij v skladu z Zakonom o javnih naročilih
• svetovanje in izobraževanje s področja osebnostne rasti in razvoja

.